Show Menu

БOЛКЪН БИЗНЕС ЦЕНТЪР


РЗП 50 930,86 кв. м

Болкан Бизнес Център е офис сграда с един сутеренен етаж с паркинг-места, складове, помещение за трафопост и други технически инсталации, с 6 етажа надземни отворени паркинги, сградно лоби-фоайе, разположенo на кота +16.10, кафетерия-кантина, офис помещение и тераси над паркинг нивата, разположени на кота +19.10, тринадесет етажа с офисни площи, и технически покрив. Последният от офисните етажи (кота +72.40) съдържа и площи, отредени за кафе с достъп до покривни тераси. Кафетерията на кота +19.10 и на последния етаж са предназначени за ползване от работещите в офисите.

Офисните етажи са проектирани на принципа на отворени пространства, като са разработени и 3 типови варианта на разпределение на площите. Проектът предвижда възможността, в бъдеще, офисните площи да се проектират според специфичните изискванията на наемателите.

На партерното ниво (кота ± 0.00) са предвидени паркинг-места за автомобили, стоянки за паркиране на велосипеди, съблекални с душове, технически помещения, както и помещения за обслужващ персонал.

Сградата е разположена на ул. „Михаил Тенев“. Основният комуникационен подход към комплекса се проектира от към ул. „Михаил Тенев“, до която се достига от локалното платно на бул. “Цариградско шосе“ в близост до пътния възел на бул.“Брюксел“. В последните години зоната претърпя бурно развитие и е предвидена като смесена многофункционална. В близост са разположени сгради А, B, C и D от „Европейски Търговски Център“ както и търговски и развлекателен център „The Mall“, което предполага добър микроклимат и обслужване за бъдещата офисна сграда.

Сградата е с правоъгълни очертания, които са успоредни на прилежащите улици. Стъпването на основната част на сградата е на колони – с изцяло отворено пространство на партера към околната среда. Използвано е иновативното решение да се спести подземното строителство на паркинги и да се изградят в първите 6 етажа надземни отворени гаражи. Визуално първото офисно ниво на сграда С от „“Европейски Търговски Център“ е на същото ниво като Първото остъклено лоби ниво от новата офисна сграда.

Сградата е ситуирана с отстъп от уличната регулация, за да бъдепроектирано уширение с място за спиране на автомобили, с понижено тротоарно ниво и с покрит подход към ядрото на сградата. В средата на сградата е ядрото с асансьорите и стълбищата, обслужващи всички етажи.

Обемното решение е с изчистени линии и ясна концепция. Има един обем с шест паркинг нива, с хоризонтално членение и озеленена фасада и над тях един обем 14 етажа с остъклена фасада. На късите фасади – североизток и югозапад, са проектирани малки открити тераси към всеки етаж. Фасадните повърхности са решени като големи гладки остъклени равнини, като само късите фасади са прорязани вертикално от относително малките по размери външни тераси. Фасадата е решена с окачена стъклена фасадна система - ригел-фостен, към която ще се приложат най-високи изисквания за енергоефективност на профилите и стъклопакетите, както и към звукоизолиращи и соларни фактори.

Особено внимание е отделено на озеленяването на обекта, както в свободните от застрояване площи на ниво терен, така и по покривните тераси на сградата. По периферията на отворените паркинг-етажи ще се изпълни „вертикално“ озеленяване с пълзяща и увивна растителност, която, на практика, ще играе ролята на фасади на сградата в тази част от етажите. Вертикалната зеленина ще изпълнява и функцията на защита от атмосферните условия – слънце, вятър, дъжд и т.н. Сградата разполага със седем паркинг нива. Сутерен, проектиран в едно подземно ниво и шест надземни нива. Подходът към паркингите е осигурен от P1, ниво на терен, чрез двулентови вход и изход разположени срещуположно към двете странични улици. На ниво - терен освен стълбищата, асансьорите и преддверията към тях са разположени помещение за колоездачи – съблекални и душове, сервизни помещения и второто ниво на резервоара за спринклерната инсталация. На това ниво има 28 паркоместа. Вътрешната комуникация между ниво терен и подземния паркинг се осъществява чрез една двулентова двупосочна рампа, разположена в ниската част на сградата до калканната стена. В сутерена на кота -4.10 са проектирани 37 паркоместа. Там са разположени помещения за помпените групи, резервоар за спринклерната система с КСК и помпени помещения за системите за отводняване, водомерен възел, помещения за слаботокови връзки, ГРТ, помещения за дизел генератори и трафопостове, сервизни помещения за складиране на инвентар и помещение за измерване на ел. енергията, което има връзка с ниво терен посредством самостоятелна двураменна стълба.

Вътрешната комуникация между надземните паркинг етажите се осъществява чрез две двулентови еднопосочни рампи, разположени в ниската част на сградата до калканните стени.

На нива от Р2 до Р5 са проектирани по 64 паркоместа на всяко. Освен комуникационните връзки като стълбища, асансьори, преддверия и коридори към тях в ядрото са проектирани и помещение за ел.табло и сервизни помещения за складиране на инвентар. В свободните пространства до и между паркоместата свободно са предвидени места за VRV машини от ОВКИ системата.

Шести етаж L0 = +16,10 е комбинация между отворен паркинг, основно лоби с рецепция и комуникационно ядро. На това ниво имаме 55 паркоместа. Тук се осъществява функционалната връзка между паркинг нивата и офисните нива. До това ниво достигат 9 асансьора. Един VIP асансьор и един товарен асансьор, които минават през всички нива на сградата и имат спирки навсякъде. 5 бр. бързи експресни асансьора, които спират на ниво терен Р1 и след това директно на L0.Тези асансьори са предназначени за работещите и посетителите с пешеходен достъп до сградата. 2 бр. асансьори които спират по всички паркинг нива и L0, които са предназначени за хората ползващи автомобилен достъп. Асансьорите ще имат интелигентна система за контрол на движението, за да се оптимизира ефективността им. Групите асансьори са разделени от зона с рецепция и контрол на достъпа посредством турникети. Работещите ще преминават през турникети, а посетителите през рецепция. От това ниво нагоре тръгват 8 бързи асансьори, които спират по всички офисни нива.

Фоайето е с височината на два етажа и е свързано пространствено с част от следващия, 7-ми етаж, където, освен офисни площи, е проектирана кафетерия. На този етаж освен рецепция, място за изчакване на посетителите и комуникационно ядро са предвидени и блок с тоалетни, тоалетна за инвалиди и за посетителикакто на сградата така и за кантината. В близост до рецепцията се намира и помещението за охрана, видеонаблюдение и BMS система. В комуникационното ядрото са разположени и поредица от инсталационни отвори и шахти за осигуряване на свръх-налягане и обездимяване, съгласно изискванията на нормативните уредби.

На седми етаж L1 се предвижда изграждането на помещения за отдаване под наем за офиси ипомещение за кафене и кантина. На този етаж са предвидени и обширни покривни тераси с богато озеленени площи, места за сядане и почивка. За кантината е заложена средна популация 150 посетители, а за офиса на този етаж – 80 работни места.

Следващите 13 етажа са с отдаваеми офисни площи. С цел бързо и улеснено изграждане на сградата в проекта са заложени 12 унифицирани офисни етажи и един намален етаж с покривна тераса.

Последният етаж (L14) съдържа офисни площи, а също така и кафе. На това ниво, поради нормативното изискване за отдръпване на външните очертанията на сградата от фасадните плоскости,сапроектирани покривни тераси с озеленяване.

В ядрото на офисните етажи, освен асансьорните групи и инсталационни шахти за вертикални трасета на инсталациите, са проектирани две стълбищни клетки и етажно електро-помещение. При проектирането на ядрото са спазени всички нормативни изисквания за евакуация.

Самите офисни помещения са проектирани като отворени пространства. Те ще се изграждат с леки преградни гипсокартонови стени и конкретното им разпределение ще се фиксира при конкретизиране изискванията на бъдещите наематели.

Общите части – етажно лоби, преддверия, стълбищни клетки са проектирани с трайно износоустойчиви материали – технически камък / или аналогиченматериал/, декоративни стенни облицовки от неръждаема стомана и стъкло.

Основната носеща структура е монолитна стоманобетонова с централно стоманобетонно ядро през всички етажи. Вътрешните преградни стени са от газобетон и гипсокартон. Конструктивната височина на приземния етаж е 4.10 м, на паркинг нивата е 3.00 м, а на офисните етажи е 4.10 м. Фасадите са решение с монтажна алуминиева фасада с двоен стъклопакет. Предвиждат се отваряеми прозорци – тип клапа по всички фасади. Катомонтажът е с видима капачкова фуга. Така се постига добър естетичен вид и отлична функционалност. Техническото стълбище на покривния етаж е решено с плътни стени с мазилка, но терасата ще бъде оградена от фасадни елементи от монтажната алуминиева фасада с остъкляване, които да прикриват от погледа инсталационните елементи .

Предвидена е необходимата пожароизвестителна и пожарогасителна система. На всички нива в сградата са проектирани пожарогасителна спринклерна система. Техническите инсталации – водопроводи, канализация, електросистеми, осветление, аудио система, климатизация и вентилация, системи за видеоконтрол и наблюдение, както и за пожароизвестяване и пожарогасене са на високо съвременно ниво. С ангажимент към природата и екологичната устойчивсот на Болкан Бизнес Център успява да намали консумацията на енергия като въведе най-новите технологии и иновации в индустрията. 100 % от консумираната енергия се осигурява от възнобновяеми източници, включително по време на фазата на строителството. Сградата е сертифизирана с LEED Platinum версия 4, което е прави притежател на най-взискателния и престижен сертификат за зелен сграда за офис пространство.      

НАПРЕДВАМЕ 24.01.2019г.

  

Отливане на фундаментна плоча - 6215 м3 бетон

ОБУЧЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ВИСОЧИНА С ИНОВАТИВНА СИСТЕМА

На 08.05.2019 г. Отделът по здравословни и безопасни условия на труд на ПАЙП СИСТЕМ АД, съвместно с представител на фирма PERI България проведе обучение на работещи от фирми подизпълнители на обект БОЛКЪН БИЗНЕС ЦЕНТЪР, относно използване на система за безопасна работа на височина при монтиране на SKYDECK Панелен кофраж.

Обект БОЛКЪН БИЗНЕС ЦЕНТЪР е офис сграда с един сутеренен етаж с паркоместа, складове, помещение за трафопост и други технически инсталации, с 6 етажа надземни отворени паркинги, сградно лоби-фоайе, разположено на кота +16.10, кафетерия-кантина, офис помещение и тераси над паркинг нивата, разположени на кота +19.10, тринадесет етажа с офисни площи, и технически покрив.

ПАЙП СИСТЕМ АД е главен изпълнител и строителен мениджър на обекта. В съответствие с поставените фирмени цели и осъзната отговорност ПАЙП СИСТЕМ инвестира в обучението на работещите от фирмите подизпълнители, за да осигури качествен краен продукт и повишаване на знанията на строителните работници, относно изискванията за здраве и безопасност при работа и добрите практики в тази област. През месеците април и май са проведени обучения на повече от 120 служители и работници на фирми подизпълнители на теми работа на височина, безопасност при извършване на кофражни и армировъчни работи, осигуряване и използване на лични предпазни средства.

На обект БОЛКЪН БИЗНЕС ЦЕНТЪР се работи с хоризонтален кофраж SKYDECK, предлаган от фирма PERI България, който е приложим както за жилищно, така и за индустриално строителство. Негови основни предимства са:

  • подходящ е за обекти с много високи изисквания за безопасност и кратки срокове за изпълнение;
  • лесният монтаж и леките системни елементи намаляват значително времето за изпълнение;
  • системата се състои само от четири основни елемента. Благодарение на падащите глави е възможно ранното декофриране и по-голямата обръщаемост на платната;
  • необходима е само една подпора на 3,45 m2 площ, което осигурява значително по-свободно пространство за движение на работниците.

В тази връзка беше проведено обучение относно използване на система за безопасна работа на височина при монтиране на SKYDECK Панелен кофраж. Системата е иновативна и предлага пълна защита при полагане на хоризонтален кофраж и безопасно извършване на монтажните работи на височина. Съоръжението се монтира на определено място върху глава от SKYDECK кофража, което го прави изключително стабилно. Принципа на сработване е чрез колан, навит на макара, който се закача върху предпазната сбруя на работещия, който ще монтира кофража и при рязко движение действа на принципа на автомобилния колан. Коланът е с дължина 5,50 м, което позволява на работещия свободно движение при монтиране на кофража, като много важно правило е да бъде монтиран на 3 метра навътре от края на кофража.

ПАЙП СИСТЕМ АД е първата фирма в България, за която PERI България предоставя този вид обезопасителна система. Продуктът се предлага до този момент само в три страни - Германия, Чехия и Италия.   

Строителството продължава с голям напредък!

ОБХОД НА ОБЕКТА

ДОСТИГНАХМЕ НАЙ-ВИСОКАТА ТОЧКА В СТРОЕЖА НА БОЛКАН БИЗНЕС ЦЕНТЪР

ОГЛЕДАЛНОТО НЕБЕ СЕ ОГЛЕЖДА В BBC TOWER

Акт 16 е вече факт на Болкан Бизнес Център

Всяка мечта има начало. А краят й днес бе награден с положителна оценка от Държавна приемателна комисия!

ЗАЩО "БОЛКАН БИЗНЕС ЦЕНТЪР" ТРЯБВА ДА БЪДЕ ОТЛИЧЕН С НАГРАДА "СГРАДА НА ГОДИНАТА 2021 БЪЛГАРИЯ"

"Болкан Бизнес Център" е сертифициран с LEED Platinum версия 4, което прави сградата притежател на най-взискателния и престижен сертификат за зелена сграда за офис пространство. Фасадите са решение с монтажна алуминиева фасада с двоен стъклопакет с отваряеми прозорци тип клапа. Техническите инсталации – водопроводи, канализация, електросистеми, осветление, аудио система, климатизация и вентилация, системи за видеоконтрол и наблюдение, както и за пожароизвестяване и пожарогасене, са на високо съвременно ниво. Особено внимание е отделено на озеленяването на обекта, както в свободните от застрояване площи на ниво терен, така и по покривните тераси на сградата. По периферията на отворените паркинг-етажи ще се изпълни „вертикално“ озеленяване с пълзяща и увивна растителност, която, на практика, ще играе ролята на фасади на сградата в тази част от етажите. Вертикалната зеленина ще изпълнява и функцията на защита от атмосферните условия – слънце, вятър, дъжд и т.н.

С ангажимент към природата и екологичната устойчивост "Болкан Бизнес Център" успява да намали консумацията на енергия като въведе най-новите технологии и иновации в индустрията. 100 % от консумираната енергия се осигурява от възнобновяеми източници, включително по време на фазата на строителството.   

БОЛКАН БИЗНЕС ЦЕНТЪР С НАГРАДА В ПРЕСТИЖНИЯ КОНКУРС "СГРАДА НА ГОДИНАТА"  

КАТЕГОРИЯ "СГРАДИ С ЕЛЕМЕНТИ НА ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА И ИНОВАЦИИ

Други обекти